Descrierea proiectului


Axa prioritară 2: "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"

Domeniul major de intervenție 2.2: "Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii"

Nr. de identificare al contractului: POSDRU/181/2.2/S/151551

Beneficiar: ASOCIAȚIA EDULIFE

Parteneri:

  • Școala Gimnazială Filiași

  • Școala Gimnazială Sadova

  • Școala Gimnazială nr. 7 Petroșani

  • Școala Gimnazială nr. 3 Lupeni

Valoarea proiectului: 4.077.658,00  RON

Durata implementării: 23 martie-22 noiembrie 2015

Obiectivul general al proiectului: reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii din regiunea Sud Vest Oltenia și regiunea Vest prin creșterea numărului de elevi și tineri menținuți și reintegrați în sistemul educațional.

Obiective specifice ale proiectului:

§  Menținerea în sistemul educațional a 400 elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii.

§  Integrarea/reintegrarea în educație a 100 de tineri care au părăsit timpuriu școala.

§  Conștientizarea persoanelor din grupul țintă de importața educației în integrarea viitoare pe piața muncii.  

§  Dezvoltarea abilităților de bază ale elevilor/tinerilor privind Tehnologia Informației și a Comunicării.

§  Crearea, dezvoltarea și consolidarea unui parteneriat între factorii implicați în proiect și a unei baze de date virtuale cu elevii din grupul țintă.

§   Amenajarea a 4 centre educaționale și a sediului solicitantului.

Activitățile Proiectului:

 A1. Planificarea, organizarea și coordonarea activităților și resurselor proiectului.

 A2. Monitorizarea și evaluarea activităților proiectului.

 A3. Informare și publicitate.

 A4. Selecția și înregistrarea grupului țintă. 

 A5. Amenajarea centrelor educaționale și a punctului de lucru al solicitantului și întreținerea logisticii.

 A6. Activități de tip “ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALÔ.

 A7. Activități de tip “A DOUA ȘANSA”.

 A8. Activități de tip ”ȘCOALA DE VARÔ.

 A9. Consilierea părinților/ tutorilor elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii. 

Rezultate anticipate

Prin modul de elaborare și implementare a activităților sale, proiectul își propune atingerea unor rezultate concrete, care să determine în mod direct realizarea obiectivelor, exprimate sub forma unor indicatori de output. Rezultatele proiectului reprezintă beneficii reale ale grupului țintă, prin faptul că acestea conduc la realizarea obiectivului general și a obiectivelor specifice asumate prin proiect.

§  800 teste inițiale (citire și matematică), 800 caiete speciale (citire și matematică); 

§  1 mapă/centru fișe de lucru discipline umane, 1 mapă/centru fișe de lucru discipline reale;    

§  1000 rezultate abilități practice, origami, felicitări realizate manual, jucării din materiale reciclabile, stegulețe cu mesaje ecologice, mesaje de sănătate, 1 mapă documente redactate la calculator, orare, scrisori, felicitări, diplome, povestiri, colaje de fotografii; 

§  30 activități ludice - jocuri de prezentare, de cunoaștere, de afirmare, de încredere, de comunicare, de cooperare/centru, 10 vizionări de filme educative/centru; 

§  100 teste evaluare inițială limbă română; 100 teste de evaluare inițială matematică, 100 chestionare de interes inițiale și 100 chestionare de interes finale; 

§  100 programe individualizate de recuperare și dezvoltare, 1 mapă/centru fișe de lucru discipline umane, 1 mapă/centru fișe de lucru discipline reale;

§  100 caiete speciale completate limbă română și 100 caiete speciale completate matematică, 10 fișe de lectură;   

§  1 mapă documente redactate la calculator, cereri, orare, scrisori, felicitări, diplome, povestiri, colaje de fotografii, 3machete;

§  400 rezultate abilități practice, 30 activități ludice - jocuri de prezentare, cunoaștere, afirmare, încredere, comunicare, cooperare/centru, 10 vizionări de filme educative/centru; 

§  800 caiete speciale completate; 

§  500 chestionare, 3 materiale de informare părinți, 3 materiale de consiliere părinți;

§  5 Liste de prezență, 5 broșuri întâlnirii/centru, fotografii;

§  20 vizionări filme educative, 400 desene tematică ecologică, 400 desene tematică educație pentru sănătate;

§  2 întâlniri cu polițiști,medici/centru, 10 activități ludice - jocuri de prezentare,de cunoaștere, de afirmare, de încredere, de comunicare, de cooperare/centru, 1 Club al artiștilor, 1 Club al inventivilor; 

§  4 mape excursii (4 aprobări de la inspectorate școlare, trasee, obiective, program, lista prezență). 

Valoarea Adăugată

Fiecare instituție valorifică în proiect expertiza acumulată în acest domeniu în activități similare, punând la dispoziție experți cu calificări adecvate, resurse materiale și financiare iar, după finalizarea proiectului, persoane care au părăsit de timpuriu școală din grupul țintă se vor putea reintegra în sistemul de învățământ “A doua șansă”, în vederea continuării studiilor.

Sustenabilitatea proiectului

În elaborarea strategiei de implementare a proiectului s-a ținut cont atât de rezultatele obținute, cât și de efectele proiectului pe termen mediu și lung asupra grupului țintă, a instituțiilor implicate, a comunității: 

§  Activitățile de management pot fi replicate de alte proiecte cu finanțare europeană.

§  Rezultatele obținute în urma implementării proiectului, experiența și “know-how”-ul dobândite prin proiect vor fi transferate către alți experți și aceleași tipuri de grupuri țintă din localitate/zonă/regiune, prin campanii de informare și prin web-site-ul proiectului. 

§  Contribuie la reducerea abandonului școlar și sporește șansele de integrare pe piața muncii a tinerilor din grupul țintă, ceea ce reprezintă un beneficiu important pentru comunitate.

Egalitate de șanse

Întreg proiectul este direcționat către asigurarea de șanse egale pentru toate persoanele din grupul țintă, indiferent de categoria de grupuri vulnerabile căreia îi aparțin - rromi, copii cu risc crescut de abandon școlar și părinții lor (cu precădere mame), persoane care au părăsit de timpuriu școala, familii cu mai mult de 2 copii care, pe lângă sărăcie și lipsa de educație, au de înfruntat și prejudecățile și discriminarea pe care acestea o generează.

În ceea ce privește părinții ce participă la consiliere, ținând cont de situația marginală a femeii în comunitățile de romi, se vor atrage cu prioritate femeile la activitățile desfășurate în grupele de consiliere, pentru a le oferi oportunitatea creșterii stimei de sine, pe lângă conștientizarea importanței educației pentru copiii lor.

Grupul țintă are domiciliul în foste zone industrializate, respectiv orașele Petroșani, Lupeni, Filiași și o zonă rurală -sat Sadova, jud. Dolj. 

Valea Jiului, una dintre cele mai sărace zone din județul Hunedoara. A fost măcinată de disponibilizări masive din minerit, iar în prezent în Petroșani populația supraviețuiește cu greu situației dificile din economie. În zonă lucrau peste 45.000 de oameni, în prezent lucrează doar 8000 de mineri.

În Municipiul Lupeni, după anul 2000, numărul locurilor de muncă a scăzut vertiginos prin închiderea și restructurarea sectorului minier, fiind astfel afectat aproape 40% din personalul angajat la nivelul orașului. 

Rata șomajului în jud.Dolj în 09.2014 era de 8,7%, cu peste  20% mai mare față de media națională de 5,1%. http://www.insse.ro/cms/files/arhivă_buletine2014/bsl_9.pdf., pg126 

Orașul Filiași, se confruntă cu o rată de 65% populație inactiva, 7% șomeri și doar 28% ocupați. 

În satul Sadova din comună Sadova, jud.Dolj locuiesc 80% români și 20% rromi, iar activitatea economică se rezumă doar la agricultura de subzistență. 

 

 

Proiectul este complementar cu STRATEGIA EUROPA 2020, propusă de Comisia Europeană în martie 2010. Unul din obiectivele strategice definite prin Strategia Europa 2020 este: reducerea ratei abandonului școlar timpuriu sub nivelul de 10% și cel puțin 40% din generația tânără trebuie să aibă studii superioare; numărul persoanelor amenințate de sărăcie trebuie redus cu 20 de milioane.

În consens cu țintele Strategiei Europa 2020 asumate de România, se vizează o rată de părăsire timpurie a școlii sub 11,3%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.edulife.ro

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro

   

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României